Chlorová chemie

Tyto přípravky jsou určeny pro udržení koncentrace volného chloru ve vodě, který se podílí výrazným způsobem na udržení bazénové vody bez zákalu, a to díky schopnosti napomáhat shlukování částic. Další významnou vlastností těchto přípravků je oxidační potenciál, pomocí kterého se oxidují organické i některé anorganické látky přítomné ve vodě, tím tyto přípravky výrazně zlepšují kvalitu bazénové vody.

Tyto přípravky se dělí na kapalné a pevné. Kapalné přípravky jsou využívány jak pro skokové zvýšení chloru, tak i pro udržení požadované koncentrace volného chloru, přípravek je nutné průběžně dávkovat. Dávkování lze realizovat ručně nebo s využitím automatického dávkovače. I zde je nutné průběžně kontrolovat koncentraci chloru. Úbytek chloru je dán teplotou, stupněm využití a velikostí bazénu. Pevné přípravky je rovněž možné využít pro skokové zvýšení koncentrace chloru, tak i pro udržení hladiny chloru. Tyto přípravky mají určitou výhodu v dávkování, kdy není nutné dodržovat zcela přesně manuální dávkování díky postupnému rozpouštění chloračního přípravku. Dávky pevných přípravků se opět řídí teplotou bazénové vody, velikostí a stupněm využití bazénu. S rostoucí teplotou a zvyšujícím využíváním bazénu by se měly i dávky úměrně zvyšovat.